Europese BOB-Rosé Wijnen Veel meer dan een Kleur
  • Home
  • Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs de ideeën of meningen van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) weer. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Lees hier meer over gezonde en evenwichtige voeding.

UITGEVERS:

Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence
Identiteit van de onderneming: Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, geregistreerde vereniging, RN7, 83460 Les Arcs sur Argens, Frankrijk.
Registratienummer in het nationale verenigingsregister: W831000660
SIRET-nummer: 451 070 197 00012
civp@provencewines.com / +33 (0)4 94 99 50 10
Btw-nummer: FR75451070197
Verantwoordelijke uitgever: Dhr. Brice EYMARD, Directeur

Consorzio Valtènesi
Identiteit van de onderneming: Consorzio Valtènesi, geregistreerde vereniging, via Roma 4, 25080 Puegnago del Garda (BS), Italië.
Promozione@consorziovaltenesi.it / +39 03 65 55 50 60
Btw-nummer: 033338650983
Verantwoordelijke uitgever: Dhr. Alessandro Luzzago, Voorzitter

HOSTING:
OVHcloud
HR Lille Métropole 424 761 419 00045
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met één vennoot (SASU), met een kapitaal van € 10 174 560.
APE-code: 2620Z
Btw-nummer: FR22424761419
Maatschappelijke zetel: rue Kellermann 2, 59100 Roubaix, Frankrijk
Telefoon: +33 (0)9 72 10 10 07

1. Voorwerp

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de navigatie op de website. Wij verzoeken u om ze aandachtig te lezen.

De website, die bereikbaar is via de URL WWW.PDOROSEWINES.COM, wordt beheerd met inachtneming van de Franse wetgeving. Door de website te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Ze kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi. Elke wijziging is onmiddellijk van toepassing. De gebruikers krijgen dan ook de raad om bij elk bezoek van de website deze algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

De Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik van de dienst.

2. Inhoud van de website

De website verzamelt informatie over de campagne “Veel meer dan een kleur” en informeert over de BOB-roséwijnen uit Europa, en in het bijzonder over de BOB-roséwijnen van de Provence en Valtènesi.

De informatie op de website is indicatief en algemeen en in geen geval volledig.

De Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi behouden zich het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of de toegang op te schorten of te onderbreken. Hoewel de grootst zorg gewijd wordt aan de realisatie en de regelmatige bijwerking van de website, kan de informatie onjuistheden bevatten. De gebruikers van de website moeten daarom alle nuttige verificaties uitvoeren en zijn als enigen verantwoordelijk voor hun gebruik van de aangeboden informatie, zonder dat de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, het Consorzio Valtènesi en SOPEXA aansprakelijk kunnen worden gesteld.

3. Intellectueel eigendom

De website en alle voor zijn gebruik vereiste software kunnen vertrouwelijk informatie bevatten die door de geldende intellectuele eigendomsrechten of door een andere wetgeving wordt beschermd. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het voor de website ontwikkelde materiaal het exclusieve bezit van de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi, die geen andere licenties of rechten verlenen dan het recht om deze website te raadplegen. In het bijzonder de merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de website worden vermeld, zijn eigendom van de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi. De reproductie van elk materiaal op deze website is uitsluitend toegestaan met het oog op het verstrekken van informatie voor particulier en huishoudelijk gebruik; elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor een ander doel is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om de software te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, hem te reverse-engineeren, te disassembleren of op enige andere wijze te trachten de broncode te ontdekken (behalve in de gevallen die de wet voorziet), hem te verkopen, af te staan of in sublicentie te geven, of op enige andere wijze om het even welk recht op de software over te dragen. Bovendien is het verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (maar niet alleen) ongeoorloofde toegang tot de dienst te verkrijgen en de website te bezoeken met andere middelen dan de interface die met dat doel wordt aangeboden door de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi.

4. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites of andere bronnen op het internet bevatten. Aangezien de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi deze websites en externe bronnen niet kunnen controleren, zijn de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi niet verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van deze websites en externe bronnen en aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander materiaal dat op of via deze websites of externe bronnen beschikbaar is. Bovendien kunnen de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen in inhoud, goederen of diensten die op deze websites of externe bronnen beschikbaar zijn.

5. Aansprakelijkheid

Elke gebruiker maakt op eigen verantwoordelijkheid verbinding met de website. De Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi wijzen elke aansprakelijkheid af voor met name:

  • elke onderbreking van de website,
  • mogelijke storingen,
  • alle schade als gevolg van een frauduleuze inbraak door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website aangeboden informatie,
  • en meer algemeen elke directe of indirecte schade, ongeacht haar oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, die ontstaat door de toegang van om het even wie tot de website of door de onmogelijkheid om hem te bezoeken, alsook het gebruik van de website of het geloof dat wordt gehecht aan informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

6. Persoonsgegevens

De Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi verbinden zich tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van alle informatie die de gebruiker online verstrekt.

Alle informatie die de gebruikers aan de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence en het Consorzio Valtènesi zouden verstrekken om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, is onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over de informatica en de burgerlijke vrijheden en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op de website WWW.PDOROSEWINES.COM worden geen persoonsgegevens verzameld en opgeslagen.

De verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens zijn:

Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
Consorzio Valtènesi Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
SOPEXA Hoofdverwerker
Occurrence Parallelle hoofdverwerker
Wami Subverwerker

De gebruikers hebben het recht hun persoonsgegevens te raadplegen, zich tegen de verzameling ervan te verzetten, hun persoonsgegevens te verbeteren en te verwijderen. De gebruikers hebben ook recht op de overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunnen dit recht op elk ogenblik uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: pdorosewines@sopexa.com.

©SOWINE-CIVP ©francoismillo.com-CIVP ©Valtènesi Consortium
Ontdek onze wijnregio’s

Rosé uit Frankrijk & Italië

Hoewel de geschiedenis van deze twee wijnregio’s reeds eeuwenoud is, toch is ze kwetsbaar. Enkel aandachtige verzorging en bescherming van deze gebieden kunnen ervoor zorgen dat ze nog eeuwen verder kunnen blijven bestaan. En precies dat is wat deze twee wijnregio’s die BOB rosé produceren doen.
Ontdekken
©SOWINE-CIVP ©francoismillo.com-CIVP ©Valtènesi Consortium